+34 900 850 510 / +34 961 751 134 info@electricadealginet.com

NOU SISTEMA D’ACREDITACIONS

La crisi sanitària que estem vivint fa necessari evitar, tant com siga possible, situacions d’aglomeració de persones, ja que és en aquestes situacions on la COVID-19 es propaga amb més facilitat.

Des de la CEA volem evitar situacions com les viscudes en les últimes assemblees, en què a l’hora d’acreditar els assistents, es produïren llargues cues de persones que, apinyades, esperaven per tal d’accedir a la sala.

És per això, pel que el Consell rector de la CEA ha decidit implementar un nou sistema d’acreditació per a l’Assemblea General Ordinària de 2020 i successives, un sistema més dinàmic i adaptat a les noves mesures sanitàries, que garanteixi un procés d’acreditació més ràpid, segur i escalonat

Esta decisió s’emmarca dins de la nova línia de treball del consell que té com un dels objectius principals la digitalització de la cooperativa, aportant major seguretat i transparència en tots els seus processos.

COM FUNCIONA?

Cada soci ha rebut al seu domicili la convocatòria de l’Assemblea i una fitxa d’acreditació. Esta fitxa és nominal i porta imprés un codi de barres únic que identifica a cada soci o sòcia. Per tal d’assistir a l’Assemblea tots els socis s’hauran d’acreditar, presentant la part blava de fitxa (acreditació) i el seu DNI.

ON I QUAN EM PUC ACREDITAR?

Com a novetat i per evitar les cues abans esmentades, els socis hauran dacreditar-se de forma anticipada a les nostres oficines del 9 al 28 de desembre. L’horari d’acreditació anticipada serà de dilluns a dissabte de 9:00 a 13:00 i dijous de 16:00 a 18:00.

SI NO PUC ANAR, PUC DELEGAR LA MEUA ASSISTÈNCIA? COM?

Sí, tots els socis i sòcies poden delegar la seua assistència en un/a altre/a soci/sòcia, en el seu cònjuge o la persona amb qui conviu, en els seus ascendents (pare o mare) o els seus germans o germanes

Per a delegar has d’omplir i signar la part verda de la fitxa (part de delegació) i entregar-la, amb una còpia del teu DNI, a la persona en qui delegues el teu vot i la teua assistència.

QUANTES VEGADES PUC DELEGAR? PUC ASSISTIR A L’ASSEMBLEA I DELEGAR AL MATEIX TEMPS? Només es pot delegar una vegada, encara que hages rebut més d’una fitxa.

No. Un soci no podrà acreditar-se i delegar al mateix temps, és a dir, només podrà fer ús de la fitxa d’acreditació (part blava) o de la fitxa de delegació (part verda), mai de les dos.

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE DUR?

Socis i sòcies, persones físiques, sense delegacions la fitxa d’acreditació (part blava) i el seu DNI. Si porten delegacions, a més duran: fitxa de delegació signada (part verda) i còpia del DNI del soci representat. Si les delegacions són d’una empresa: còpia dels poders de l’empresa i còpia del DNI del representant legal.

Les persones no sòcies que representen un familiar o persona convivent: la fitxa de delegacions (part verda), el seu DNI i còpia del DNI del soci/sòcia i justificant de la relació (llibre de família o certificat d’empadronament).

Els socis i sòcies, persones jurídiques: hauran d’estar representades pel seu representant legal i han de dur la fitxa d’acreditació (part blava) el CIF de l’empresa, el certificat de poders (escriptura) i el DNI del representant legal.

***Esta guia bàsica de funcionament del nou sistema d’Acreditacions és vàlida per a l’Assemblea Ordinària de la Cooperativa Elèctrica d’Alginet de 2020 que se celebrarà el dilluns 28 de desembre de 2020, excepte error o omissió.***

podran descarregar-lo d’ací

COMUNICAT ALS SOCIS I SÒCIES

Davant la situació excepcional que estem vivint per la crisi del COVID-19, especialment a partir de la publicació del Real Decret 463/2020 del 14 de març en què es declarava de l’Estat d’Alarma, el Consell Rector de la Cooperativa Elèctrica d’Alginet ha decidit prendre una sèrie de mesures extraordinàries per tal d’ajudar als nostres socis a pal·liar la situació.

Totes les mesures descrites a continuació seran d’aplicació temporal i mentre dure la situació excepcional de confinament i restriccions laborals:
1. La CEA aplicarà un descompte directe en la factura del mes de març d’un 15% en el terme d’energia.
2. El descompte s’aplicarà a tots els nostres clients, tant als subministraments domèstics com a comerços i indústries.
3. Este descompte es mantindrà durant els mesos en què perdure la situació excepcional de confinament i restriccions laborals.
4. A partir del mes d’abril, totes aquelles empreses i establiments comercials que hagen vist afectada la seua activitat a conseqüència de l’aplicació del Real Decret 463/2020, podran reduir la potència contractada segons les seues necessitats actuals i, una vegada reinicien l’activitat normal, sol·licitar la seua reposició. Tant la reducció com la reposició de potència estaran exemptes del pagament dels drets corresponents. Este benefici serà aplicable a tots els socis i clients de la CEA.
a. Les sol·licituds de reducció de potència s’hauran de realitzar de forma oficial mitjançant el següent correu electrònic: info@electricadealginet.com
b. Per tal que les reduccions de potència puguen ser aplicades a la factura del mes d’abril serà necessari efectuar la petició abans del 17 d’abril.
c. La reducció de potència s’aplicarà de forma personalitzada segons les indicacions del client, amb la intenció que el canvi li resulte el més favorable possible.

Totes les mesures descrites s’aplicaran amb independència del Bonus Jubilats, que comporta un descompte directe de 25€ en la factura de març a tots aquells socis jubilats, majors de 65 anys que hagen sol·licitat la seua aplicació en temps i forma.

A més vos recordem que des del passat dilluns 16 de març de 2020 la CEA no atén al públic de manera presencial en les oficines. Tots els tràmits que necessiten poden seguir fent-los per via telefònica, a través del nostre telèfon gratuït: 900 850 510 en horari de 9:00 a 13:00 hores, o per correu electrònic a info@electricadealginet.com

Demanem a tota la població que actue amb responsabilitat i seguint en tot moment les recomanacions de les autoritats.

LA COOPERATIVA

Suministros Especiales Alginetenses
Es una distribuidora de energía eléctrica implantada en Alginet, constituida el 24 de noviembre de 1930.

En la actualidad, distribuimos 45 millones de kilowatios anuales a través de nuestros 40 centros de transformación, con una potencia instalada de 20.000 kW. En el mes de Marzo de 2008, iniciamos las obras de una subestación transformadora 132/20 kV. denominada ST Alginet, para una potencia de 40 Mvas. con un presupuesto de ejecución de 3.375.195,93 euros.

 

CLIENTES ABONADOS

AÑOS DE SERVICIO

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

PROFESIONALES A TU SERVICIO

PAGO ONLINE
DE FACTURAS
Ahora puedes pagar tus facturas sin salir de casa utilizando nuestro servicio de Pago Online
Tan sencillo como introducir la clave de suministro, seleccionar la factura de quieres pagar y realiza el pago.

CONTÁCTANOS

Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad.