+34 900 850 510 / +34 961 751 134 info@electricadealginet.com

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per acord del Consell Rector de l’entitat SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP. V. (CIF F46004834), de data 07-05-2024, es convoca els socis a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà a la Casa de Cultura, carrer Arquebisbe Sanchis número 26, el dia 14 de Juny (divendres), a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria, per a tractar els següents punts de l’

ORDRE DEL DIA

 • Punt Primer: Lectura i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2023, així com la proposta de distribució de resultats.
 • Punt Segon: Informe del President.
 • Punt Tercer: Suggeriments i preguntes.
 • Punt Quart: Renovació parcial dels membres del Consell Rector per als càrrecs de Vicepresident, Secretari i Vocal 2, per al període juny 2024 – juny 2028.
 • Punt Quint: Decisió sobre l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea, o en el seu cas, designació de dos socis per a que, juntament amb el president, procedisquen a la seua aprovació.

Podran assistir tots els socis i sòcies que ho siguen en la data d’aquesta convocatòria d’Assemblea i mantinguen aquesta condició en el moment de la seua celebració.
El termini de presentació de candidatures estarà obert en la seu social de la Cooperativa, carrer Poeta Juan Alegre número 7 d’Alginet (València), els dies 25, 27 i 29 de maig en horari de 08.00 a 14.00 i els dies 28 i 30 de maig en horari de 08.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00. La inscripció es tancarà a les 18.00 hores del dia 30 de maig. Serà necessària la presentació del DNI original.

Per a l’elecció dels càrrecs vacants a triar per l’Assemblea General, aquesta continuarà el seu desenvolupament durant el dia següent, dissabte 15 de Juny, començant les votacions a les 09:00 hores i tancant-se la mesa electoral a les 14:00 hores. Tots els socis podran exercir el seu dret al vot durant eixe període.

Conforme al disposat en els Estatuts i en la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, s’informa els socis que la documentació que se sotmetrà a la consideració de l’Assemblea, és a dir, els comptes anuals, l’informe de gestió i l’informe d’auditoria, estaran a la seua disposició en el domicili social de la Cooperativa, en horari d’atenció al públic (de 09:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres) per a que puguen ser examinats pels socis que ho desitgen. També podran ser consultats en la seu electrònica de la cooperativa (www.electricadealginet.com). Els socis que ho solꞏliciten per escrit tindran dret a rebre gratuïtament còpia d’estos documents amb antelació a la celebració de l’Assemblea.

Este Consell Rector els agraïx la seua assistència a l’Assemblea.

Alginet, 7 de Maig de 2024
EL CONSELL RECTOR

Descargar en PDF

En cas que no pugues assistir, tens l’opció de fer-te representar mitjançant la següent Delegació

D’acord amb el que disposen els Estatuts i la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, s’informa als socis que la documentació que es sotmetrà a la consideració de l’Assemblea, és a dir, els comptes anuals i l’informe d’auditoria estaran a la seva disposició en aquesta seu electrònica.

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 

Por acuerdo del Consejo Rector de la entidad SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP. V. (CIF F46004834), de fecha 07-05-2024, se convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la Casa de Cultura, calle Arzobispo Sanchis número 26, el día 14 de Junio (viernes), a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA

 • Punto Primero: Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2023, así como
  la propuesta de distribución de resultados.
 • Punto Segundo: Informe del Presidente.
 • Punto Tercero: Sugerencias y preguntas
 • Punto Cuarto: Renovación parcial de los miembros del Consejo Rector para los cargos de Vicepresidente, Secretario y Vocal 2, para el periodo junio 2024 – junio 2028.
 • Punto Quinto: Decisión sobre la aprobación del Acta de la Asamblea, o en su caso, designación de dos socios para que, junto con el presidente, procedan a su aprobación.

Podrán asistir todos los socios/as que lo sean en la fecha de esta convocatoria de Asamblea y mantengan dicha condición en el momento de su celebración

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto en la sede social de la Cooperativa, calle Poeta Juan Alegre número 7 de Alginet (Valencia), los días 25, 27 y 29 de mayo en horario de 08:00 a 14:00 y los días 28 y 30 de mayo en horario de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. La inscripción se cerrará a las 18:00 horas del día 30 de mayo. Será necesaria la presentación del DNI original.

Para la elección de los cargos vacantes a elegir por la Asamblea General, esta continuará su desarrollo durante el día siguiente, sábado 15 de junio, comenzando las votaciones a las 09:00 horas y cerrándose la mesa electoral a las 14:00 horas. Todos los socios podrán ejercer su derecho al voto durante ese periodo.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, se informa a los socios que la documentación que se someterá a la consideración de la Asamblea, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, estarán a su disposición en el domicilio social de la Cooperativa, en horario de atención al público (de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes) para que puedan ser examinados por los socios que lo deseen. También podrán ser consultados en la sede electrónica de la cooperativa (www.electricadealginet.com). Los socios que lo soliciten por escrito tendrán derecho a recibir gratuitamente copia de estos documentos con antelación a la celebración de la Asamblea.

Este Consejo Rector les agradece su asistencia a la Asamblea.

Alginet, 7 de Mayo de 2024
EL CONSEJO RECTOR

 

Descargar en PDF

En caso de que no pueda asistir, tiene la opción de hacerse representar mediante la siguiente Delegación

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, se informa a los socios que la documentación que se someterá a la consideración de la Asamblea, es decir, las cuentas anuales y el informe de auditoría, estarán a su disposición en esta sede electrónica.

MODIFICACIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO DEL I.V.A.

El RD-Ley 8/2023 acordó prorrogar el tipo impositivo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 10% hasta el 31 de diciembre de 2024. Durante dicho periodo, la aplicación de este tipo reducido de IVA del 10%, se aplica sobre todos los componentes de la factura eléctrica relacionados con la adquisición de energía para los siguientes contratos (art. 21 RDL 8/2023), y teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

1. Titulares de contratos preceptores de bono social y que tengan reconocida la condición de vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. (No procede en nuestro caso).

2. Titulares de contratos de suministro con potencia contratada ≤10 kW, siempre que el precio medio aritmético del mercado diario correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 €/MW.

Por consiguiente, como este mes de febrero el precio medio ha sido inferior a 45€/MW, en la facturación emitida en el mes de febrero seguirá aplicando el tipo impositivo reducido del 10% del IVA (puesto que en enero el precio medio aritmético diario fue de 74,10 €/MW), pero en las facturas emitidas a partir del 1 de marzo, y durante todo dicho mes, se aplicará el tipo impositivo general del 21% del IVA (puesto que en febrero el precio medio aritmético diario ha sido de 40,00 €/MW).

Tendremos que estar pendientes del precio medio de la electricidad en el mercado diario a cierre del mes de marzo, y siguientes meses, para ir aplicando uno u otro tipo impositivo.

 

Descargar en PDF

ESTALVIA ENCARA MÉS AMB LA BATERIA VIRTUAL DE LA CEA

La Cooperativa Elèctrica d’Alginet acaba de llançar el nou servei de bateria virtual per a tots els socis que tinguen contractat, almenys, un subministrament amb autoconsum amb la CEA.

Fins ara, els socis de la CEA amb autoconsum podien acollir-se al servei de compensació simplificada d’energia mitjançant el qual podien compensar el valor econòmic dels excedents d’energia produïda durant un mes en la factura del mateix mes. És a dir, podien compensar el cost l’energia que consumien en hores en què els sistemes no estaven produint (per exemple per la nit) amb l’energia que els sobrava en hores d’alta producció i baix consum, dins del mateix mes. Amb esta modalitat de compensació, en els mesos en què el valor en euros de l’excedent d’energia era més alt que el cost de l’energia consumida, l’excedent es perdia.

Ara la CEA va un pas més enllà i amb la bateria virtual podem guardar eixe excedent no compensat per a descomptar-te’l de la factura en mesos d’alt consum i baixa producció o inclús en altres subministraments.

Com funciona?

La bateria virtual de la CEA funciona com una vidriola que permet als usuaris amb autoconsum guardar l’import en euros dels excedents d’energia que no puguen compensar en la factura del mes en curs per a utilitzar-lo en forma de descomptes en mesos posteriors o per a compensar l’energia consumida en altres subministraments del mateix titular.

La bateria virtual es descarregarà, en primer lloc, a la
mateixa factura que origine la càrrega i, posteriorment, a totes les factures dels contractes que hages vinculat.

Quants contractes puc vincular a la bateria ?

Pots vincular tants contractes com vulgues a una mateixa bateria virtual, només has de tindre en compte les següents condicions

 • –  Almenys un dels subministraments haurà de ser d’autoconsum i tindre un contracte actiu d’autoconsum amb excedents acollit a compensació amb la comercialitzadora de la CEA
 • –  Tots els contractes adherits a la bateria virtual han de ser del mateix titular
 • –  Tots els contractes han d’estar comercialitzats per la CEA

  L’import guardat en la bateria caduca ?

  No, els diners que acumules mes a mes en la bateria virtual no caduquen mai i es podran utilitzar en factures posteriors o en altres subministraments mentre no dones de baixa la bateria.

  Puc convertir l’import de la bateria en diners?

No. L’import acumulat en la bateria virtual només es podrà fer efectiu en concepte de descompte en les teues factures d’energia, mai podràs “convertir” els teus estalvis en diners en efectiu o en cap altre tipo de retribució.

La gestió de la bateria virtual té algun cost?

Sí, però com no podia ser d’altra manera, la Cooperativa Elèctrica d’Alginet llança el nou servei de bateria virtual a un preu sense competència. Així el cost de gestió de la bateria virtual serà només de 1.65€ (impostos no inclosos) al mes per contracte vinculat.

Quan puc contractar el nou servei de bateria virtual?

Ja! Només has de vindre a les nostres oficines i preguntar per la bateria virtual. El tràmit no dura més de 5 minuts i podràs començar a gaudir del servei de forma immediata.

Pots demanar més informació per correu electrònic (info@electricadealginet.com) o per telèfon (961751134), o directament a les nostres oficines en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00

 

Descargar en PDF

VIDEO EXPLICATIU PER ACCEDIR A LA ZONA PRIVADA NOMÉS PER A SOCIS

LA COOPERATIVA

Suministros Especiales Alginetenses
Es una distribuidora de energía eléctrica implantada en Alginet, constituida el 24 de noviembre de 1930.

En la actualidad, distribuimos 45 millones de kilowatios anuales a través de nuestros 40 centros de transformación, con una potencia instalada de 20.000 kW. En el mes de Marzo de 2008, iniciamos las obras de una subestación transformadora 132/20 kV. denominada ST Alginet, para una potencia de 40 Mvas. con un presupuesto de ejecución de 3.375.195,93 euros.

 

CLIENTES ABONADOS

AÑOS DE SERVICIO

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

PROFESIONALES A TU SERVICIO

PAGO ONLINE
DE FACTURAS
Ahora puedes pagar tus facturas sin salir de casa utilizando nuestro servicio de Pago Online
Tan sencillo como introducir la clave de suministro, seleccionar la factura de quieres pagar y realiza el pago.